สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะผู้บริหารสำนักวิจัย

คณะผู้บริหารสำนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

dr.patthareeya@yahoo.com , patthareeya.l@nida.ac.th
0-2727-3295 รายละเอียด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย

prapin.nuc@nida.ac.th
0-2727-3296

นางคณิตตา บุญนาค

นางคณิตตา บุญนาค

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

kbunnark@live.com, kanit.p@nida.ac.th
0-2727-3297

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยในอดีต