สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะผู้บริหารสำนักวิจัย

คณะผู้บริหารสำนักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

dr.patthareeya@yahoo.com , patthareeya.l@nida.ac.th
0-2727-3295 รายละเอียด


ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย

gorn.huv@nida.ac.th , gornhuva@gmail.com
0-2727-3296

นางคณิตตา บุญนาค

นางคณิตตา บุญนาค

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

kbunnark@live.com, kanit.p@nida.ac.th
0-2727-3297

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยในอดีต