สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

บุคลากรกลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

duangratcha.ten@nida.ac.th
0-2727-3300

นางสาวรัตนวลี คุ้มรุ่ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / งานประชุมสัมมนา

rattanaware.kho@nida.ac.th
0-2727-3314

นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

Karun.wor@nida.ac.th
0-2727-3312

นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประชุมวิชาการ

ilham.den@nida.ac.th
0-2727-3318

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ยุทธศาสตร์วิจัย, คลินิควิจัย

-
0-2727-3022