สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฑิตยา สุวรณะชฎ

(8 ก.ย. 2518 - 31 ส.ค. 2522)