สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ สุคนธรังษี

(1 ก.ย. 2509 - 25 ธ.ค. 2511)