สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2563

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

เอกสารเผยแพร่

The Proceedings of the 10h ICADA 2021

The Proceedings of the 10h ICADA 2021 (Abstracts)

The Proceedings of the 9h ICADA 2020

The Proceedings of the 9h ICADA 2020 (Abstracts)

The Proceedings of the 8th ICADA 2019

The Proceedings of the 7th ICADA 2018

The Proceedings of the 6th ICADA 2017

E -Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2021)

E -Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2019)

E -Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2018)

E -Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2017)

E-Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2016)

E-Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2015)

E-Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2014)

E -Proceedings NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration (ICCS-2013)