สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

(1 พ.ย. 2512 - 7 ก.ย. 2518)