สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม

(1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542)