สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานบริหารและธุรการ

บุคลากรกลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวรัชชา เชาวน์ศิริ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานแผน, งานงบประมาณ,งานประกันคุณภาพ

nutrajcha1@gmail.com
0-2727-3024

นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

savaree.s@nida.ac.th
0-2727-3299

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ติ้งจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: เลขานุการผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดูแลเว็บไซต์สำนัก และผู้ประสานงานทั่วไป

supitnan.t@nida.ac.th
0-2727-3298