สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง การปฏิบัติภารกิจหลักของสำนักวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการบริหารคุณภาพให้บรรลุข้อกำหนดทางด้านคุณภาพของสำนักวิจัย มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการบริการ ในอดีตระบบประกันคุณภาพของสำนักวิจัยใช้ระบบการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำในทุกปี

ในปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กำหนดนโยบายมุ่งสู่การเป็นสากล โดยสนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก พัฒนาคุณภาพเข้าสู่การเป็นเลิศระดับสากล (International Quality Excellence) เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการศึกษาและด้านการบริหารงานในระดับสากล (International Accreditation) สำนักวิจัยจึงปรับมาใช้ระบบการประกันคุณภาพในระดับสากล ได้แก่ การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001: 2015) โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality policy) คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และระหว่างการรับรองคุณภาพสำนักวิจัยต้องเข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายหลังการรับรองในทุกๆ 12 เดือนและการตรวจประเมินภายในทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสำนักวิจัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่คุณภาพที่เป็นเลิศระดับสากล (International Quality Excellence)

นโยบายคุณภาพ สำนักวิจัย