สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

เป็นส่วนงานสังกัดภายใต้กองบริหารงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ดำเนินการด้านจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของสถาบัน ตลอดจนจัดกิจกรรมหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อขับเคลื่อน ไปสู่เป้าหมายของการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย”

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบัน
  • รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอไปยังแหล่งทุนวิจัย ทั้งทุน งบประมาณแผ่นดิน (fundamental funds/block grant)
  • จัดหาแหล่งทุนภายนอกสถาบัน และส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอโครงการ (strategic funds และแหล่งทุน ภายนอกของหน่วยงานอื่นๆ)
  • จัดกิจกรรมหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้มีความรู้ความสามารถในการ เขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย สถิติ และเครื่องมือวิจัย การบริหารโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยงวิจัย คลินิก การวิจัย และกลไกด้านการ ให้รางวัล และงบประมาณสนับสนุน
  • พัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับการวิจัย
  • สนับสนุนภารกิจที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย