สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักวิจัย

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560