สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

ส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

ส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

เป็นส่วนงานสังกัดภายใต้กองบริหารงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ดำเนินการด้านการสนับสนุน และประสานงานการวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการเป็น “มหาวิทยาลัย วิจัย”

 • สนับสนุน ประสานงานวิจัยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
 • จัดประชุม และประสานการดำเนินงานกับศูนย์วิจัย
 • จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ดูแลและบริหารโครงการวารสารวิจัย (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal)
 • พัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับการวิจัย
 • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน เช่น citation Index, H-index ข้อมูลผู้วิจัย (ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงานวิจัย ฯลฯ) เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัย
 • เผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและเผยแพร่ผลผลิตงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (NIDA Impact)
 • สนับสนุนการพิจารณาการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ของสถาบัน
 • ประสานงานด้านการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณภาพ และประเมินผลงานวิจัย
 • สนับสนุนภารกิจที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย