สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์

(27 ธ.ค. 2511 - 31 ธ.ค. 2512)