สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงาน NIDA Impacts

ผลงาน NIDA Impacts
  • ความเป็นมา
  • คณะทำงาน
  • ผลงาน NIDA Impacts

ความเป็นมาของ NIDA Impacts

      NIDA Impacts เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของ (NIDA) ซึ่งคือ “สถาบันสรรค์สร้างปัญญา ของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” ซึ่งมีคำสำคัญอยู่สองคำ หนึ่ง ในฐานะสถาบันการศึกษา เราต้องการสร้างปัญญาของสังคม กล่าวคือ องค์ความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ไม่ใช่ปัญญาที่มีความหมายแคบเพียง การตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ สอง การสร้างผู้นำ สถาบันของเราใช้คำว่า Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง อาจารย์จะไม่ได้ทำหน้าที่แค่การเรียนการสอน แต่จะ ต้องใส่วิญญาณ ค่านิยม ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำรุ่นใหม่เพื่อจะนำไปใช้ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นี่คือวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ในเรื่องปัญญาของสังคม เนื่องจากเราได้รับการกำหนดให้เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำในระดับ สากล แต่ขณะเดียวกันเราก็มองว่าปัญหาของสังคมไทยเป็นสิ่งที่เราทอดทิ้งไม่ได้ และนี่ คือพันธกิจของ NIDA ที่นักศึกษาจะต้องมีความผูกพันกับปัญหาทางสังคมของบ้านเรา เช่นกัน ดังนั้น เราจึงเห็นว่าการสร้างความสมดุลระหว่างวิจัยนานาชาติกับวิจัยระดับชาติ (Global Research) เป็นพันธะที่เราจะต้องทำ วิจัยนานาชาติคือการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ซึ่งเป็นจุดแข็งของอาจารย์ของเราในการตีพิมพ์งานวิจัยลงวารสารระดับโลกให้ต่าง ประเทศได้รู้จักเรา และให้เท่าทันกับองค์ความรู้ในระดับสากล ขณะเดียวกันจะต้องมีวิจัย เพื่อสังคม เช่น เรื่อง ความเหลื่อมล้ำ สภาพเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิด 19 หรือปัญหา สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของ “NIDA Impacts” ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสมดุลระหว่างวิจัยสองระดับที่ว่านี้

      NIDA Impacts ทำหน้าที่เป็นสื่อที่เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ของเราซึ่งก็มีจํานวนมาก แต่ข้อจํากัดของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ คือ เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค มากมายที่เข้าใจยาก มีระเบียบวิธีการทำวิจัย หรือการวิเคราะห์เชิงสถิติ บางทีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในวารสารซึ่งคนทั่วไปไม่มีโอกาสเข้าถึง เราจึงคิดว่าควรมีการย่อยงานวิจัย ออกมาให้สามารถเข้าถึงง่าย เข้าใจได้ กลุ่มเป้าหมายของเราคือ หนึ่ง ประชาชนทั่วไป สอง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือภาคประชาสังคม สาม กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการกำหนดนโยบายหรือนำไปปฏิบัติ โดยเนื้อหาที่คัดเลือกมานำเสนอจะมุ่งเน้นงาน วิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ต่อการพัฒนา (impacts) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถ ต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายหรือการปฏิบัติของหน่วยงานได้ โดยกระบวนการใน การทำนิตยสาร NIDA Impacts จะเป็นการนำนักวิจัยที่มีความสนใจหัวข้อวิจัยเดียวกัน มานั่งพูดคุยกันเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกัน นี่คือลักษณะของ NIDA Impacts ที่เรา เปิดตัวขึ้นมานี้

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ NIDA Impacts

  • 1เพื่อดำเนินการส่งเสริม และเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถาบันฯ และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์และกระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลต่อผู้ที่มีความสนใจศึกษาและหาข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 3เพื่อบูรณาการงานวิจัยและผลงงานทางวิชาการเข้ากับผลสำรวจของ NIDA Poll และคณะในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงการใช้งานองค์ความรู้จากการวิจัย ไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงบริการวิชาการ นโยบาย และสังคม

คณะทำงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ศาสตราจารย์
ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ประธานคณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

รองศาสตราจารย์
ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชชา เป้าอารีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวิชชา เป้าอารีย์

คณะทำงาน

รองศาสาตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวาณิช

รองศาสาตราจารย์
ดร.สาวิตรี คทวาณิช

คณะทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

คณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

รองศาสตราจารย์
ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

เลขานุการคณะทำงาน

ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

ดร.กรณ์ หุวะนันทน์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน