สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

เป็นส่วนงานสังกัดภายใต้กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนงาน และแผนงบประมาณ รวมทั้ง ติดตาม รายงาน และวิเคราะห์ผล ตลอดจนบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการทำงานของสำนักวิจัยเพื่อยกระดับ การทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตาม หลักเกณฑ์ของระบบมาตรฐานที่หน่วยงานขอการรับรอง

  • รวบรวม ร่วมวิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจำปี และแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักวิจัย
  • ติดตามแผนงาน งบประมาณ ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัย
  • รายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ / แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลักของสำนักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันให้การทำงานของบุคลากรในสำนักดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบมาตรฐานที่ สำนักต้องการขอการรับรอง
  • รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบสำหรับใช้ประเมินตนเอง (SAR) จัดทำรายงานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน และส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอก สถาบัน
  • สนับสนุนภารกิจที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย