สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย ปี 2564

Title Author Hits

การวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อพัฒนาการเด็กในช่วงประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)

รองศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (หัวหน้าโครงการ)
ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาท (นักวิจัยร่วม)
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31

การบริหารโครงการวิจัยเพื่อยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม : ด้านผู้สูงอายุ (Research Project Management to Enhance Research and Innovation on SDGs for Older Persons)

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (หัวหน้าโครงการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล (นักวิจัยร่วม)
ดร.ทิพย์อาภา รติสุรกานต์ (นักวิจัยผู้ช่วย)
นายปพน ปลื้มวงศ์โรจน์ (นักวิจัยผู้ช่วย)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25

การออมเพื่อชราภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (หัวหน้าโครงการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย (นักวิจัยร่วม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ (นักวิจัยร่วม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อริยอาภากมล (นักวิจัยร่วม)
อาจารย์ ดร.สุภารี บุญมานันท์ (นักวิจัยร่วม)

17

ผลงานวิจัย ปี 2563

Title Author Hits

การพัฒนาองคค์วามรู้ความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อการรู้เท่าทันความเสี่ยงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และคณะ 3

การพัฒนาองคค์วามรู้ความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อการรู้เท่าทันความเสี่ยงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางบกบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา สุกเพชร และคณะ 4

บทบาทของรัฐบาลดิจิทัลที่มีต่อเศรษฐกิจดิจิทัล (The Role of Digital Government on Digital Economy)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก 9

นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการสื่อสารการทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนาในสื่อสังคมออนไลน์สู่สังคมไทย 4.0

อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์
อาจารย์ ดร.ปุณฑริกา รวิกุล
3

บทบาทของวัดในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้นวัตกรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง 7

แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการบริจาคทานวัตถุในยุคประเทศไทย 4.0

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา (หัวหน้าโครงการ)
นางสาวนิชนันท์ ปฏิทัศน์ (ผู้ช่วยวิจัย)
นายภารณ วงศ์จันทร์ (ผู้ช่วยวิจัย)
นางสาวสิริสุดา หนูทิมทอง (ผู้ช่วยวิจัย)
นางสาวณัฏฐธิดา พัฒนเจริญ (ผู้ช่วยวิจัย)


4

บทบาทของวัดต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านจิตใจ : กรุงเทพมหานคร (The Role of the Buddhist Temple Toward Strengthening the Mental of Community: Bangkok)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์
2

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ศาสตราจารย์.ดร.ศาสตรา สุดสวาท
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สยาม สระแก้ว
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาวสุทธิพร ทองสุข
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

นโยบายส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อความพร้อมของการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดของผู้ก่อนเข้าวัยเกษียณ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์
3

การบริหารจัดการของบริจาคให้เกิดประโยชน์แก่วัดและชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
รองศาสตราจารย์. ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
2

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ (หัวหน้าโครงการ)
นายณัฐชนน ไพรรุณ (นักวิจัย)
นายกิตติศักดิ์ ศรีแจ่มดี (นักวิจัย)


3

การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง: โอกาสทางธุรกิจขยะ อิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิล

ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา 3

แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง จากปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธิ์บุญ 4

ผลงานวิจัย ปี 2561

Title Author Hits

ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skills) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นายสุรพงษ์ โพธิ์ขาว 5

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของงานทะเบียนนักศึกษาใหม่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางธัญวรัตม์ การสมโชค

5

ผลงานวิจัย ปี 2560

Title Author Hits

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อภาพลักษณ์สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางกนกวรรณ จันทร 2

ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวเนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร 7

แรงจูงใจในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางทัศนีย์ อาดำ 8

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นางสาวณัฐชา แซงวงศ์ 3

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นางสาวกาญจน์ชิตา ทันเที่ยง 1

ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี
นายนิตินัย รุ่งจินดารัตน์
นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น
9

ผลงานวิจัย ปี 2559

Title Author Hits

การสำรวจเพื่อการจำแนกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการช้อปปิ้งในเขตการค้าชายแดนไทยและแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเป้าหมายจากกลุ่มประเท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
นางสาวชีวานันท์ วุฒิพันธ์
นางสาวอุไรวรรณ บัวสอน
นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ
4

Economic Input-Output Life Cycle Assessment of the 180 Industrial and Service Sectors in Thailand

Aweewan Mangmeecahi 1

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ 1

โครงการการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 1

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขของคนไทย

ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ 2

ผลงานวิจัย ปี 2558

Title Author Hits

แผนงานวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ บริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร
2

โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

1

กลยุทย์การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล
2

ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ 1

การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก

นางสาวเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ 3

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส 10

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัย

คณิตตา บุญนาค 1

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 3

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแลดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 2

โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 1

การศึกษาวามพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2015

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา

อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ์
2

การสำรวจข้อมูลบัญชีปะชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย ปี 2556

ผศ.ดร.อนันต์ วนกุลจรส

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
2

ผลงานวิจัย ปี 2557

Title Author Hits

สำรวจสภาวะการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในบริบทการทำงานระดับสากล

นายสงคราม ไชยแก้ว 1

การศึกษาศักยภาพของนักศึกษา จากประวัติผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาต่างๆ : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต

นายไกรสีห์ ณ สงขลา

นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล
1

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 3

การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทยในระดับกระทรวง

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

1

การออม ความมั่นคง และบำนาญผู้สูงอายุสำหรับครัวเรือนไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1

การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี

รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตรธีรวงศ์
2

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา
1

ผลงานวิจัย ปี 2556

Title Author Hits

ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางวรรณา ชมเชย 2

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัด

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา 1

The Role of the Oil Fund in Thailand: Past, Present, and Future

Thiraphong Vikitset 1

การออกแบบและการพัฒนาระบบซึ่งมีความปลอดภัย กรณีระบบสลากกินแบ่งออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ 1

The Global Financial Crisis 2007-2009: Consequences to International Financial Market and Implication to Thai Economy

Asst.Prof.Dr. Prasopchoke Mongsawad

Asst.Prof.Dr. Yuthana Sethapramote
1

ศึกษาการใช้แฟ้มสะสมงานสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินและพัฒนาการรู้ทันความคิดในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ดร.มล.จิราภา อาภากร 1

ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร์

นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล 1

ผลงานวิจัย ปี 2555

Title Author Hits

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการภาคพิเศษ Flexible MBA

นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ 2

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 2

การแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ. ดร. พัชรี โคคาสัมฤทธิ์ 1

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม 1

FL-XANES The Design of Anoxic Air Sample Preservation and Study of Sulfur Speciation of PM10 in the Atmosphere by Using FL-XANES (Fluorescent Mode X-ray Absorption Near Edge Structure)

รศ. ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 1

The Promise of EFL Teaching to Reduce Poverty Created by Disabilities among Thai Orphans

Hugo Yu-Hsiu Lee, Ph.D. 1

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

อ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย

1

สังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

1

Achieving Democratic Accountability of Local Government in Thailand

Joint Research Project

Between

National Institute of Development Administration

And

Northern Illinois University, U.S.A.

1

ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วิสาขา ภู่จินดา

2

การกำหนดน้ำหนักใหม่ของตัวประมาณค่าที่ใช้อัตราส่วนรวมในการชักตัวอย่างแบบชั้นภูมิ

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
1

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

อาจารย์ พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์
2

ผลงานวิจัย ปี 2554

Title Author Hits

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2552 คณะสถิติประยุกต์

นางสุภาพร ตรีนภา 1

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2554

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2

One-sided Multivariate Tests for High Dimensional Data

รศ.ดร.สำรวม จงเจริญ 1

Biliteracy Development among Refugees in Thailand

Hugo Yu-Hsiu Lee 1

โครงการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงินไทย

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ผศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
1

ผลงานวิจัย ปี 2553

Title Author Hits

การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ 1

การวิเคราะห์การแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ 1

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2553

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 2

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้และความเข้าใจคำบุพบทในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาไทย

รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

1

Gasoline and High Speed Diesel Consumption in Thailand A Case Study in Welfare

Thiraphong Vikitset 1

ผลงานวิจัย ปี 2552

Title Author Hits

Charitable Giving, Volunteering, and the Paid Labor Market

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 1

A Graph-Based Information Retrieval

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล 1

ผลงานวิจัย ปี 2551

Title Author Hits

โครงการตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2 และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ผศ.ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา 1

แผนแบบการทดลอง

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช 1

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวจนวิเคราะห์เชิงวิพากย์เพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาภาษาของนักการเมืองสตรี

ผศ. ดร. สาวิตรี คทวณิช 1

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการพลังงานชุมชนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 1

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี 51-52)

รศ.ดร. จันทนา อินทปัญญา

1

ผลงานวิจัย ปี 2550

Title Author Hits

การศึกษาซ้ำเรื่องเอดส์ในที่ทำงานกับงานทรัพยากรคนในองค์การธุรกิจของไทย

รศ.ดร.บุษยา วีรกุล
แกรี่ เอ็น. แมคเลน
1

ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงานและผลที่เกี่ยวข้องกับงาน : กรณีศึกษาในประเทศไทย

ผศ. ดร. กัลยาณี คูณมี 5

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. ดร. วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา 1

ระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ไทยเพื่อประชาธิปไตยอุตสาหกรรม

ผศ. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

ดร.วันเพ็ญ วอกลาง

นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
1

The Making of Positive Meaning in Thai Annual Reports during the 1997 Economic Crisis: A Discourse Analysis of the “Message from the Chairman”

ผศ ดร. อรองค์ ชาคร 1