สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก

11 September 2017

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

Download เอกสารได้ที่นี่