สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

(26 ม.ค. 2530 - 25 ม.ค. 2532)