สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ

(5 พ.ย. 2561 - 19 ม.ค.2565)