สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

เป็นส่วนงานสังกัดภายใต้กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักวิจัย รวมทั้งช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ การดำเนินงานของสำนัก กอง และส่วนงานภายในเกิด ความคล่องตัวและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

 • ควบคุมและจัดทำบัญชีใช้จ่ายเงินงบประมาณ บัญชีรับ-จ่ายของหน่วยงาน
 • ทำเรื่องขออนุมัติเงินทดรอง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย รวมทั้งรวบรวมหลักฐานเอกสารเบิก-จ่าย
 • ออกเลขหนังสือ รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของกองผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์เอกสาร ตรวจร่างหนังสือ จัดเก็บหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนัก
 • จัดทำร่าง ระเบียบ คำสั่งในภารกิจของสำนัก
 • สรุปข้อมูลนำเสนอให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำตารางนัดหมาย การรับนัดหมาย ให้ผู้อำนวยการ สำนักวิจัย
 • นัดหมายการประชุม ติดตามวาระการประชุม เชิญประชุม จัดประชุม
 • ดำเนินการยืม-คืนทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ รถยนต์ ฯลฯ
 • รวบรวมและตรวจสอบวันลา การขออัตรากำลัง การประเมินผลบุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การ พัฒนาบุคลากร การต่อสัญญาจ้าง รวมทั้งการขอและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ดำเนินการสั่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ ชำรุด ตรวจนับ และจำหน่ายหรือบริจาคไปยังหน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริจาค
 • ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ประสานงานภายใน เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายใน และภายนอก สถาบัน
 • สนับสนุนภารกิจที่ต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย