สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. รพี สุวรณะชฎ

(17 ธ.ค. 2524 - 16 ธ.ค. 2526)