สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสวง รัตนมงคลมาศ

(1 ก.ย. 2522 - 16 ธ.ค. 2522)