สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ทองศรี กำภู ณ อยุธยา

(15 ก.พ. 2538 - 30 ก.ย. 2539)