สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรสำนักวิจัย

บุคลากรสำนักวิจัย

กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

นางคณิตตา บุญนาค

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

kbunnark@live.com, kanit.p@nida.ac.th
0-2727-3297

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

busaya.s@nida.ac.th
0-2727-3302

นางสาวศาตนันทน์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานสารบรรณ และพัสดุ

Satanan.Sukthaworn@gamil.com
0-2727-3319

นางศรีปาน รักษาทรัพย์

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่และบริการ

sripan.r@nida.ac.th
0-2727-3025

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

savaree.s@nida.ac.th
0-2727-3299

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ติ้งจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: เลขานุการผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดูแลเว็บไซต์สำนัก และผู้ประสานงานทั่วไป

supitnan.t@nida.ac.th
0-2727-3298

นางสาวรัชชา เชาวน์ศิริ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานแผน, งานงบประมาณ,งานประกันคุณภาพ

nutrajcha1@gmail.com
0-2727-3024

กองบริหารงานวิจัย

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล กองบริหารการวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

duangratcha.ten@nida.ac.th
0-2727-3300

นางสาวรัตนวลี คุ้มรุ่ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / งานประชุมสัมมนา

rattanaware.kho@nida.ac.th
0-2727-3314

นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

Karun.wor@nida.ac.th
0-2727-3312

นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประชุมวิชาการ

ilham.den@nida.ac.th
0-2727-3318

ตำแหน่งว่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ยุทธศาสตร์วิจัย, คลินิควิจัย

-
0-2727-3022

ส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

นางสาวนทธร เข็มศาสตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย / ผู้ประสานงาน กองทุนวิจัย

notorn.khe@nida.ac.th
0-2727-3024

นายวชิรพล บุญด้วยลาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย /กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

Wachirapon.boo@nida.ac.th
0-2727-3303

นายสหรัถ ชูวัลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ทุนภายนอก Strategic Fund (SF)

saharat.cho@nida.ac.th
0-2727-3310

นายกวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ทุนภายนอก Fundamental Fund (FF)

Kawinwach.ari@nida.ac.th
02-7273305

นางสาวสุภัสสร สามสีสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

supatsorn.sam@gmail.com
02-7273315

นายธนสรณ์ พิบูลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

hanasorn.pib@stu.nida.ac.th
027273313

นายกมลภพ ปิ่นละมัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงานศูนย์วิจัย, NIDA Impacts

kamonlaphop.pin@nida.ac.th
027273023

ศูนย์วิจัย

นายกมลภพ ปิ่นละมัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงานศูนย์วิจัย, Nida Impacts

kamonlaphop.pin@nida.ac.th
0-2727-3023