สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทุนวิจัยภายใน

ทุนวิจัยภายใน
ลำดับที่ ชื่อทุน Hits
1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับต้น-กลาง พ.ศ. 2564

6
2

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

5
3

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

5
4

ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

5
5

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ ฐานข้อมูล Scopus ที่มีการจัดลำดับอยู่ใน SCImago

** สำหรับการขอรางวัลตีพิมพ์, ค่าตรวจบรรณาธิกรณ์ภาษาอังกฤษ, ค่าแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

5
6

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

5
7

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

5
8

ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

5

บุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับที่ ชื่อทุน Hits
1

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ

5
2

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ

9
3

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

9