สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ชัย อัตถากร

(17 ธ.ค. 2526 - 15 ก.ย. 2528)