สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สากล จริยวิทยานนท์

(26 มี.ค.2544 - 15 มิ.ย. 2546) (รธว.)