สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลิ่นแก้ว จินตกานนท์

(1 ต.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2543)