สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

นางสาวนทธร เข็มศาสตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย / ผู้ประสานงาน กองทุนวิจัย

notorn.khe@nida.ac.th
0-2727-3024

นายวชิรพล บุญด้วยลาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย /กองทุนส่งเสริมงานวิจัย

Wachirapon.boo@nida.ac.th
0-2727-3303

นายสหรัถ ชูวัลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ทุนภายนอก Strategic Fund (SF)

saharat.cho@nida.ac.th
0-2727-3310

นายกวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ทุนภายนอก Fundamental Fund (FF)

Kawinwach.ari@nida.ac.th
02-7273305

นางสาวสุภัสสร สามสีสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

supatsorn.sam@gmail.com
02-7273315

นายธนสรณ์ พิบูลย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

hanasorn.pib@stu.nida.ac.th
027273313

นายกมลภพ ปิ่นละมัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงานศูนย์วิจัย, NIDA Impacts

kamonlaphop.pin@nida.ac.th
027273023