สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

(26 ม.ค. 2534 - 25 ม.ค. 2538)