สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัยภายใน

 • 1สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ทุน Fundamental Fund FF ประจำปีงบประมาณ 2568
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 • 2สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) เปิดรับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 • 3วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน -27 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

 • 1วช. ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 2สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 3 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 4สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 5 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 6ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 7เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 8บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567(NQI) เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 9วช. ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 10สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 11วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 12วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสังคมและความมั่นคง) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 13วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและนักวิจัยและนวัตกรรมและวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 14 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการรองรับสังคมสูงวัย) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 15วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 16วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 17วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 18สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 19สำนักพัฒนาการวิจัยการกเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 20การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 21โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 22สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปิดรับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 23สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 เวลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 24สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 25สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 26สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 27สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 28บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ