สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัยภายใน

 • 1สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ทุน Fundamental Fund FF ประจำปีงบประมาณ 2568
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 • 2สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) เปิดรับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 • 3วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน -27 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

 • 1ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ครั้งที่ 8” ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 2ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการ e-ASIA Joint Research Program (FY2025) ด้านเกษตร (อาหาร) ในประเด็นเรื่อง "การผลิตอาหารที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 3วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)| ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 4 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 5วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 6การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 7เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนรายภูมิภาค "Regional Innovation Business Platform" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 8วช. ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 9สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 10 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 11สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 12 บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (Global Partnership) รอบที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 13ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 14เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 15บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567(NQI) เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 16วช. ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 17สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 18วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ระดับอาเซียน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 19วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสังคมและความมั่นคง) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 20วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพและนักวิจัยและนวัตกรรมและวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 21 วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านการรองรับสังคมสูงวัย) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 22วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 23วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 24วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร) เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 25สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 26สำนักพัฒนาการวิจัยการกเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 27การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 28โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 29สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปิดรับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 30สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 เวลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 31สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 32สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 33สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 34สถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ประกาศรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
 • 35บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ