สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา

(7 ธ.ค. 2543 - 25 มี.ค. 2544)(รธว.)