สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

FAQ. คำถามที่ถามบ่อย

FAQ. คำถามที่ถามบ่อย

การขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัย

คำตอบ ใช้แบบฟอร์มใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเอกสาร ISO โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัย หมวดทุนวิจัย/แบบฟอร์ม
คำตอบ ไม่ใช่ครับ ค่าตอบแทนผู้ขอรับทุนจะได้รับ 18,000 บาทถ้วน ส่วนค่าตอบแทนที่ปรึกษาจำนวน 2,500 บาท จะเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง
คำตอบ ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ในแต่ละปีที่ขอทุน
คำตอบ
- แบบฟอร์ม RC-F-PR-09
- บันทึกผ่านความเห็นชอบของคณะบดี / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวนการศูนย์
- แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
คำตอบ
- ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับสายวิชาการ ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-01
- ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-10
คำตอบ ดาวโหลดได้ที่ http://rc.nida.ac.th/2015/ ในส่วนของ ทุนวิจัย/แบบฟอร์ม และดาวโหลดเอกสารได้ที่ SharePoint//สำนักวิจัย//เอกสารส่วนร่วมสำนักวิจัย//ทุนวิจัย//แบบฟอร์ม

กองทุนวารสารของสำนักวิจัย

คำตอบ ผู้เขียนโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ที่ท้ายเล่มวารสารและหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th

ขั้นตอนการดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความในเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index
คำตอบ
ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
คำตอบ ขั้นตอนการพิจารณา มีดังนี้ ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินการ ประมาณ 3-5 เดือน
คำตอบ มี 2 วารสาร ได้แก่

1) วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) มีกำหนดออก 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม)
ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)

2) NIDA Case Research Journal มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
คำตอบ ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล journal@nida.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และเว็บไซต์ http://rc.nida.ac.th/2015/
คำตอบ การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องทำการส่งบทความผ่านระบบ Thaijo (https://www.tci-thaijo.org) โดยเอกสารที่ต้องนำส่งมี
1. บทความ ในรูปแบบ MS Word และ PDF
2. แบบฟอร์มการเสนอบทความ (Submission Form)
3. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (สำหรับวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ เท่านั้น) จำนวน 3,000 บาท
โดยสามารถโอนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความมาที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อบัญชี : กองทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่บัญชี : 944-020582-2

ผู้สนใจส่งบทความสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล journal@nida.ac.th ได้ตามวันและเวลาราชการ

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index
NIDA Case Research Journal https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/index
คำตอบ รับพิจารณาบทความภาษทอังกฤษ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์ คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
** ผู้สนใจสามารถสอบถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล journal@nida.ac.th ได้ตามวันและเวลาราชการ

งานประชุมวิชาการและงานสัมมนาวิชาการ

คำตอบ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จัดทุกปี โดยจะจัดในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน และจะประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์และเพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA
คำตอบ การจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA-ICCS) จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์และเพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA
คำตอบ งานสัมมนาทางวิชาการ (NIDA Academic Forum) จะจัดขึ้นปีงบประมาณ ละ 6 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน โดยหัวข้อจะแตกต่างกันไปและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273312
คำตอบ จดหมายข่าวสำนักวิจัย (Research News) มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
โดยมีช่องทางเผยแพร่ผ่านทาง เว็ปไชต์ของสำนักวิจัย เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสถาบัน
** ผู้สนใจสามารถสอบถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3312, 02-727-3022 หรืออีเมล pr.rcnida2016@gmail.com ได้ตามวันและเวลาราชการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

คำตอบ ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-7273302, 02-7273319 หรืออีเมล rc_fs@nida.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และเว็บไซด์ http://rc.nida.ac.th/2015/ และมีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้