สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

(20 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัย ใส่ใจในบริการ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สำนักวิจัยดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงบริการด้านการสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่างทั่วถึง และมีหลักธรรมาภิบาลอันจะทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารงานของสำนักวิจัย พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นให้เกิดระบบการดำเนินงานตามกรอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายคุณภาพ