สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

(4 ต.ค. 2528 - 25 ม.ค. 2530)