สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา

(12 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย.2561)