สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

(16 มิ.ย.2546 - 15 มิ.ย. 2549)