สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

บุคลากรกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

busaya.s@nida.ac.th
0-2727-3302

นางสาวศาตนันทน์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานสารบรรณ และพัสดุ

Satanan.Sukthaworn@gamil.com
0-2727-3319

นางศรีปาน รักษาทรัพย์

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่และบริการ

sripan.r@nida.ac.th
0-2727-3025