สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท สมัครการ

(17 ธ.ค. 2522 - 16 ธ.ค. 2524)