สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) สำนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทวนสอบการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีนางคณิตตา บุญนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิจัยเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารในการจัดกิจกรรมฯ