สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

สำนักวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย นำคณะบุคลากรเข้ารับการการตรวจประเมินในรอบการตรวจติดตามคุณภาพงานภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) (Surveillance Visit 1+2) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัย ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยการรับรองระบบประจำสหราชอาณาจักร (UKAS : The United Kingdom Accreditation Service) ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระบบ (Accreditation Body)