สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบคุณภาพงานของสำนักวิจัยภายหลังการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิจัยจัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบคุณภาพงานของสำนักวิจัยภายหลังการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล” ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิจัย นักวิจัย และบุคลากรของสำนักวิจัย เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรสำนักวิจัยในการพัฒนาตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพงานขององค์กร (Smart KPI) และสร้างแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพงานของสำนักวิจัยภายหลังการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ต่อไป