สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวสารสำนักวิจัย

ข่าวสารสำนักวิจัย

09 Dec 2022

กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2566 โครงการเสวนาการถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1 
เรื่องโครงการเสวนาการถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก DrEvan Bing  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน) คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )คุณนิติพล ผิวเหมาะ (ผู้แทนจากพรรคก้าวไกล)  คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (ผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย) คุณพงศ์พรหม ยามะรัต (ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย) คุณวิทยา ครองทรัพย์ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ)คุณบัณรส บัวคลี่ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ)  และคุณอัลลิยา เหมือนอบ (ผู้แทนจาก Green Peace ประเทศไทย) เป็นวิทยากร

ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 นณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


14 Sep 2022

จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing

 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นานาชาติ" ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จากการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists list 2021 by Stanford University 2021 เป็นผู้บรรยาย

 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  เวลา 09:00 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


08 Sep 2022

Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future

     ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี และรับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

 โดยมี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น KICKOFF!! Sustainable Development Goals ของสถาบันฯ สอดรับกับปรัชญาใหม่ "WISDOM for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" สำหรับไฮไลท์พิเศษของงานในวันนี้ ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” และในช่วงท้ายของกิจกรรม รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้เกียรติกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนำพาสถาบันฯ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


02 Sep 2022

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์

“(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

     ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting" 

     

 


08 Aug 2022

NIC - NIDA Conference 2022, Invitation for NIC-NIDA Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565

NIC - NIDA Conference 2022, Invitation for NIC-NIDA Conference 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565
Theme: Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy
Event start date: August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. (Online via ZOOM program and Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)
Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations
Registration for Participants: Now – August 15, 2022: Please scan QR Cord or Link
For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th> or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th
Contact number: 082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
We look forward to seeing you at NIC NIDA 2022

22 Jun 2022

เสวนา “ ศ. รศ. ผศ. ขอไม่ยากอย่างที่คิด”

 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจากสภาคณาจารย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว

จัดเสวนา “ ศ. รศ. ผศ. ขอไม่ยากอย่างที่คิด” 

ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของนิด้า มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการ

ดำเนินรายการ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
 14.00 - 15.30 น.
 ผ่าน Zoom (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ผ่าน QR code ภายในรูปด้านล่างนี้ครับ


20 Jun 2022

เสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Travel tech and the future of smart tourism” “โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมและระบบนิเวศเมืองด้วยการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อยกระด

   สำนักวิจัยร่วมกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัด NIDA Academic Forum ครั้งที่ 4/2565 เสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Travel tech and the future of smart tourism” “โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมและระบบนิเวศเมืองด้วยการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อยกระดับประสบการณ์รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”

        ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท Service Mind Asia เป็นผู้ร่วมเสวนา พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “การพลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วย Travel Tech สู่การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC” โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, คุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท ServiceMind Asia และ คุณรฐนนท์ พลานนท์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

        ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


31 May 2022

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing เรื่อง “Transforming online teaching with case pedagogy: Harnessing technology for higher-order learning"

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing  เรื่อง “Transforming online teaching with case pedagogy: Harnessing technology for higher-order learning"

        ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Senior Lecturer & Director of Graduate Programmes by Coursework Department of Communications and New Media The National University of Singapore เป็นผู้บรรยาย

        ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


22 May 2022

กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2565 หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นฐานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

สำนักวิจัยและศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2565  หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงบนพื้นฐานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา

      ดำเนินการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     พร้อมทั้งได้มีการจัดวิพากษ์บทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและ ดร.เทียนไชย จงพีร์เพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

      ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่


05 Apr 2022

Call for papers (including case studies)

 Call for papers (including case studies) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ

(บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2022 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

Event start date: August 18-19, 2022 (Live streaming online via ZOOM program) For submission, please scan QR Cord or Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link

For more information, please visit our web site: Website: http://conference.nida.ac.th/ 

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2022