สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวสารสำนักวิจัย

ข่าวสารสำนักวิจัย

02 Feb 2024

กิจกรรม “KM NIDA Research excellent |Sharing day #1

สำนักวิจัยขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

อนาคตการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) ตั้งโจทย์+ตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย และทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยของแหล่งทุน

2)การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากรอบวิจัยยุทธศาสตร์รายประเด็น

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting”และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook Research Center at NIDA”


01 Feb 2024

สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา NIDA Academic Forum

สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา NIDA Academic Forum

เรื่อง “การจัดสรรภาระอย่างเป็นธรรมจากการติดตั้งแผงโซล่าร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

วัตถุประสงค์การสัมมนา

1.เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

2.เพื่อให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์ หรือต้องรับภาระเพิ่มขึ้น

กำหนดการสัมมนา

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/1jt3dDia2GPcprmw5


30 Jan 2024

ร่วมหารือแนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมหารือแนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย และศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งเเวดล้อมและการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 เดินทางไปร่วมหารือแนวทางทุนวิจัยกับแหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายเเพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ  ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส.ในการให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารสร้างเสริมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


04 Jan 2024

ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย  ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข


28 Dec 2023

ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย  ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม) และ ดร.วิชัย รูปขำดี (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชฌน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ บพข. พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14


18 Aug 2023

นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center

นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center
มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม - ธุรกิจเพื่อสังคม – การพัฒนาทุนทางสังคม
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ Yunus Centre, Yunus Thailand และ Yunus Center AIT จัดพิธีเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA Center ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และ Professor Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Laureate (2006) ให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดศูนย์ YUNUS – NIDA Center อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติของทางสถาบัน และแขกสำคัญจากทาง Yunus Centre เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
 
ติดตามข่าวทางเว็บไซต์สถาบัน https://nida.ac.th/yunus-nida-center/

11 Aug 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023

 
You Can Not Miss | The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023
 
Theme: New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization
Event date: August 17-18, 2023 at NIDA, Bangkok, Thailand
 
Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
 
For more information
(email) nidaconference@nida.ac.th
082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
 

07 Jul 2023

เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study “Special Panel Discussion for NIDA Case Study: How to Write a Case Study for Publication”

กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ Case study | ภายใต้โครงการ
The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
.เรื่อง เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเขียน Case Study “Special Panel Discussion for NIDA Case Study: How to Write a Case Study for Publication”
 
กำหนดจัดกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. | ห้องประชุม 202 ชั้น 2
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.สำหรับผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานประเภทกรณีศึกษา (Invited for International Case Study Presentations) สามารถดูรายละเอียดภายในภาพ | รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ
.
เปิดรับลงทะเบียนฟรีสำหรับผู้สนใจเข้าฟัง: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or Link 
 
.
(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566
.
สำหรับช่องทางข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
(email) nidaconference@nida.ac.th
 
082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
.

07 Jul 2023

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

เตรียมพบกับ Special Panel Discussion | ภายใต้โครงการ

The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)

เรื่อง Research Writing Techniques for Publication in Top-tier International Journals”

กำหนดจัดกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. | ห้องประชุมจีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถลงทะเบียนได้ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้ที่นี้

เปิดรับลงทะเบียนฟรีสำหรับผู้สนใจเข้าฟัง: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023

(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 

สำหรับช่องทางข้อมูลเพิ่มเติม

http://conference.nida.ac.th

(email) nidaconference@nida.ac.th

082-7901954

Facebook Page: Research Center at NIDA

#NIDA #NIDAThailand #NIDAConference


21 Jun 2023

NIDA Academic Writing 2023 (บรรยายเป็นภาษาไทย) ☘️ หัวข้อ "Academic Writing for Publication in International Journals" (การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

สำนักวิจัยขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ

NIDA Academic Writing 2023 (บรรยายเป็นภาษาไทย)

หัวข้อ "Academic Writing for Publication in International Journals" 
(การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ)

เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง !

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.

จัดที่ NIDA - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เท่านั้น !

เข้าร่วมเข้างานครบทั้ง 2 ครั้ง (Onsite) จะได้รับใบ Certificate 

งานครั้งนี้บรรยายโดยท่านอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่