สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

Hits: 490

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS)    สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี The keynote speaker ได้แก่ Prof. Dr. Evan M. Berman Professor of Public Management, School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand Editor of Public Performance and Management Review Senior Editor of “Governance and Public Policy” and “Global Public Governance” (book series) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม จีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน และมีการนำเสนอกรณีศึกษาตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์