สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

Hits: 249

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562

The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies

(The 8th ICADA 2019—SSIS)

Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World”

 May 23 - 25, 2019    สํานักวิจัยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 8th ICADA 2019—SSIS) ภายใต้ Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และยังสามารถใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ รวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนามานำเสนอลงานและเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี The keynote speaker ได้แก่ Ph.D. Teerapon Tanomsakyut จาก Innovation Executive & Assistant to CEO True Corporation Public Company Limited Mr. และ Panelist จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่านที่ 1 Mr. David Wafula Waswa จาก Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ท่านที่ 2 Ph.D. Mark Stephan Felix จาก Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University  และท่านที่ 3 Associate Professor Ph.D. Matthew O’Lemmon จาก School of Global Studies, Thammasat University เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และห้องเรียน ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์