สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

05 Oct 2022 Hits: 510

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2565

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2565(The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)หรืองาน NIC-NIDA Conference 2022 ภายใต้ธีม “Turning Challenges into Opportunities:Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy”จัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference)ผ่านระบบ ZOOM program และ Facebook Fan Page NIDA Thailand    

  งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration) หรืองาน NIC-NIDA Conference 2022 ภายใต้ธีม “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Conference) ผ่านระบบ ZOOM program และ Facebook Fan Page NIDA Thailand         พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  

- การแสดงปาฐกถาโดย Keynote Speaker 2 ท่าน ได้แก่ 1) Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator for Thailand และ 2) Dr. Suvit Maesincee, Former Minister of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

- การบรรยายพิเศษโดย Special Guest Speakers 2 ท่าน ได้แก่ 1) H.E. Dr. Han Zhiqiang, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Kingdom of Thailand และ 2) Prof. Dr. Eeva Furman, Director of Environmental Policy Center of the Finish Environment Institute (SYKE), Finland

- การบรรยายและอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 20 ท่าน

- การนำเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติภายใต้ 12 กลุ่มสาขาวิชาของนิด้า รวม 145 บทความ

       โดยมีเนื้อหาการประชุมวิชาการโดยรวมเกี่ยวกับแนวคิดของ Sustainable Development Goals–SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย

1) United Nations

 2) Pusan National University, South Korea

 3) Ministry of Industry

 4) Ministry of Natural Resources and Environment, (MNRE)

 5) Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)

หลังเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการดังกล่าวจะมีการเผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหรือ E-Proceeding ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ http://conference.nida.ac.th ต่อไป

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA Conference 2022) held on August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. 09:30 – 10:00 a.m. (GMT+7) via Zoom and Facebook Fan Page NIDA Thailand.