สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

21 Aug 2023 Hits: 321

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2566

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2566 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ภายใต้ธีม “ New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalizationจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และ Facebook Fan Page NIDA Thailand    โดยกิจกรรมช่วงเช้าของวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Guest Speakers และผู้เข้าร่วมงาน
สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ สถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐก 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการองค์กรการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ Prof. Jia Yu จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีนโดย ดร. ศุภชัย พานิชย์ภักดิ์ ได้ย้ำเตือนถึงภารกิจหลักสำคัญในฐานะนักวิชาการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไร้เสียงและมุ่งมั่นทำงานเพื่อคนด้อยโอกาส แม้จะดูเป็นงานที่ท้าทายแต่เราจำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นร่วมกัน ดร.ศุภชัย ได้ชี้ให้เห็นมุมมองสองด้านของโลกาภิวัตน์ หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างทวีคูณนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราทุกคน และสิ่งคัญคือเราควรต้องคำนึงถึงคำ 3 คำนี้ ได้แก่ 1) ความครอบคลุม 2) ความยืดหยุ่น และ 3) ความยั่งยืนด้าน Prof. Jia Yu ได้เน้นย้ำถึงบทบาทการสนับสนุนที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกล่าวถึงกรณีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของจีน โดยจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสำคัญของโลกาภิวัตน์เสียใหม่ Prof. Jia Yu ยังได้กล่าวถึงยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัตน์ และได้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็สามารถนำไปประยุกต์หรือปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติของตนเองได้ภายหลังจากการปาฐกถาพิเศษยังมีกิจกรรม Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ “Re envisioning and Redesigning Knowledge and Practice on the Environment, Governance, Economic and Society for Sustainable Development” โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) Prof. Sunhyuk Kim Korea University, Korea 3) ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) Dewi Haryani, Ph.D. Gadjah Mada University, Indonesia 5) Mr. Christopher G. Moore Best International Crime Fiction Award Winning Writer และ 6) รองศาสตราจารย์ ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันอภิปรายและนำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ อาทิ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change), ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสม สะท้อนมุมมองปัญหาในภาคสังคม ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและยั่งยืน ผ่านการออกแบบและการสร้างสรรค์กระบวนการเชื่อมโยงระดับโลก รวมถึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกันของประเทศในแถบภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเป้าหมายหรือกระบวนการขับเคลื่อนในการส่งเสริมความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติของ 12 สาขา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาสถิติประยุกต์ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม สาขาการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาภาษาและการสื่อสาร สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขานิเทศศาสตร์และนวัตรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยตลอดการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการฯ ในวันแรก มีนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน และมีผู้ติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันและช่องทางออนไลน์ของแต่ละคณะอีกเป็นจำนวนมาก#NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


  

 
ส่งท้ายงานใหญ่แห่งปี กับไฮไลท์สำคัญวันสุดท้าย พบกับ Keynote Speakers ‘Prof. Yunus - Prof. Benjamin’ ภายในงาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าของวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ Prof. Muhammad Yunus Nobel Peace Prize Laureate (2006), Bangladesh และ Prof. Benjamin William Cashore National University of Singapore, Singapore ขึ้นปาฐกถาพิเศษ ต่อด้วยกิจกรรม Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ “Concrete Pathways for Sustainable Development” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (NIDA) 2) Prof. Kin-fai HO, The Chinese University of Hong Kong 3) ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ (NIDA) 4) Prof. Namjae Cho, Hanyang University, Korea 5) ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง (NIDA) และ 6) Mr. Nicholas Grossman, Editor and Author of Publications on Sustainable Development, USA โดยมี ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ และ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการสรุปสาระสำคัญของการจัดงาน โดย รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการมอบรางวัล Top Paper Awards โดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีนอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการจัดกิจกรรม Special Panel Discussion จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) Research Writing Techniques for Publication in Top-tier International Journals 2) How to Write a Case Study for Publicationโดยตลอดการจัดงานประชุมวิชาการฯ ในวันนี้ มีนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงมีผู้ติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงาน 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 ในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน #NIC_NIDA2023 #NIDAConference  #NIDA #NIDAThailand  #WISDOMforSustainableDevelopment  #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน