สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

KM NIDA Research excellence | Sharing Day กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) โดย ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

23 Dec 2022

เตรียมพบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเวที Knowledge Management
สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และบุคคลที่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”
พบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
-อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ
-ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
-ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
การเข้าร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting