สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ทุน Fundamental Fund : FF ประจำปีงบประมาณ 2568

12 Sep 2023

สำนักวิจัย นิด้า เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ 

ทุน Fundamental Fund : FF ประจำปีงบประมาณ 2568 

หัวหน้าแผนงานยื่นความประสงค์ ส่งชื่อแผนงาน/โครงการวิจัยภายใต้แผน และผู้รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Qrcode ได้เลย

หรือ กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่